Gwirfoddoli Ieuenctid

Pobl ifanc yn gwneud pethau da - Gall gwirfoddoli newid eich byd, pwy bynnag ydych chi a beth bynnag yw eich diddordeb.Pam Gwirfoddoli?

Mae llwyth o fanteision i wneud rhywbeth dros achos da. Byddwch yn dysgu sgiliau newydd, yn cyfarfod pobl newydd, ac yn helpu eich gyrfa – a hyn oll wrth wneud daioni yn y byd.

Mae dewis gwirfoddoli yn eich cymuned yn golygu eich bod yn ei gwneud yn lle gwell i fyw ynddo hefyd.

  • Ydych chi’n mwynhau sgwrsio â phobl? Gallech chi wirfoddoli mewn digwyddiad, caffi lleol neu siop
  • Wrth eich bodd â chwaraeon? Mae llawer o glybiau chwaraeon lleol yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig i’w cynorthwyo
  • Beth am deithio? Beth am fynd i ran arall o’r byd i ehangu eich gorwelion

Ac mae llawer mwy o gyfleoedd...

Ennill Sgiliau

Mae Cyflogwyr, Prifysgolion a Cholegau wrth eu bodd â gwirfoddoli. Mae gwirfoddoli yn dangos bod gennych sgiliau y gallwch eu trosglwyddo. Bydd cynnwys gwirfoddoli ar eich CV yn eich helpu i fod yn wahanol i weddill yr ymgeiswyr. Trwy roi eich amser i eraill gallwch ddatblygu sgiliau newydd – rhywun y mae cyflogwyr, prifysgolion a cholegau am eu cael.

Ble bynnag y byddwch yn mynd mewn bywyd, gall wirfoddoli eich cynorthwyo i gyrraedd yno.

"Trwy wirfoddoli cefais fwy o gyfweliadau swyddi ac yna cael swydd. Rwy’n teimlo fel gwahanol berson, wir i chi, rhaid i chi roi cynnig arno, os na wnewch chi byddwch chi’n difaru, y peth gorau allwch chi ei wneud, rhoi rhywbeth yn ôl."

 

Gwneud rhywbeth da, teimlo'n dda

Mae gwirfoddoli’n hyblyg iawn ac mae’n rhoi boddhad hefyd. Mae gwneud pethau da yn eich gwneud i deimlo’n wych. Hefyd, cewch reoli pryd a lle rydych chi’n ei wneud a faint o’ch amser y gallwch ei roi.

Gall gwirfoddoli newid eich bywyd:

  • Pwy bynnag ydych chi
  • Ble bynnag ydych chi
  • Beth bynnag yw’ch diddordeb

Gwnewch ddefnydd da o’ch amser. Helpu pobl. Dysgu llwyth. Cael hwyl yn gwneud pethau newydd.

 

Cael clod

Yn ein barn ni, dylai pob unigolyn ifanc gael cyfle i gael ei gydnabod am yr hyn y maent yn ei wneud fel gwirfoddolwr.

Mae gwirfoddoli’n bwysig a dylech gael eich diolch am wneud hynny a hefyd gael rhywbeth i’w ddangos amdano pan fyddwch yn ysgrifennu eich CV neu’n llenwi ffurflen gais am swydd.

Dyma pam fod y fenter GwirVol yn rhan o Wobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm. Mae'r gwobrau wedi bodoli ers sawl blwyddyn bellach ac mae'n wobr cydnabyddedig sy'n dangos i chi faint o oriau rydych wedi gwirfoddoli, pryd ac yn lle. Mae'n ffordd wych o ddangos yr hyn rydych wedi ei wneud fel gwirfoddolwr.

Lawlwythwch Pecyn Gwybodaeth Gwirfoddolwyr y Mileniwm

 

Diddordeb mewn Gwirfoddoli? Nodwch eich enw a'ch manylion cyswllt a byddwn yn cysylltu â chi.  Diolch yn fawr.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

Volunteering Form

If you are interested in this opportunity please contact us using the form below and quote the vacancy.