Gwobrau Seren Gwirfoddoli

Mae gan GVS gynllun cydnabod newydd ar gyfer pobl dan 14 oed neu dros 25. 'Gwobrau Seren Gwirfoddoli’ yw enw'r cynllun sydd â'r nod o gydnabod y gwaith gwirfoddoli a wneir gan y bobl hynny sy'n helpu eu cymunedau lleol.


Volunteer Image For GVS Main Leaflet Paid For Dreamstime

Beth yw'r Gwobrau Seren Gwirfoddoli?

Nod y rhaglen yw cydnabod ymdrech gwirfoddolwyr a'r amser y maent yn ei roi i helpu eu cymunedau lleol.

Pwy sy'n gymwys?

Unrhyw un sy'n gwirfoddoli i sefydliad ‘di-elw’, ar yr amod eu bod dan 14 neu dros 25.

Beth fyddaf yn ei dderbyn os byddaf yn cofrestru?

Pan fyddwch wedi cofrestru, bydd gwirfoddolwyr yn derbyn tystysgrifau am 50, 100 a 200 o oriau o wirfoddoli.

Sut ydw i'n gwneud hynny?

Llenwch ffurflen gofrestru a'i hanfon atom ar e-bost neu yn y post. Byddwn yn eich cofrestru chi ar y cynllun Gwobrau Seren Gwirfoddoli. Os ydych eisoes yn gwirfoddoli cewch nodi dyddiad hyd at 3 mis yn ôl a hyd at 50 o oriau. Cofiwch gynnwys yr oriau hyn ar eich dalen gofnod gwirfoddoli. Os nad ydych wedi dod o hyd i leoliad gwirfoddoli addas eto cysylltwch â ni i drefnu hyn.

Yna, byddwch yn cofnodi eich oriau ac yn gofyn i sefydliad eich lleoliad lofnodi a phan fyddwch wedi cwblhau 50, 100 neu 200 o oriau dychwelwch y ffurflen atom ar e-bost neu yn y post.

Sut fyddai'n derbyn fy nhystysgrif?

Caiff eich tystysgrif ei hargraffu pan fyddwn wedi derbyn eich dalen gofnodi wedi ei llofnodi yn cadarnhau eich bod wedi cwblhau 50, 100 neu 200 o oriau. Yna gallwn gyflwyno eich tystysgrif i chi yn un o'n digwyddiadau cydnabod a gynhelir trwy gydol y flwyddyn, neu os byddai'n well gennych, cewch ei chasglu, neu gallwn ei phostio atoch. Eich penderfyniad chi yw hynny – rhowch wybod i ni.

Faint o amser bydd yn ei gymryd?

Nid oes terfyn amser ar gyfer cael y tystysgrifau.

Beth ydw i'n ei wneud nawr?

Lawrlwythwch a llenwch ffurflen gofrestru a'i hanfon ar e-bost, yn y post neu galwch draw i'n swyddfa. I lawrlwytho ffurflen gofrestru cliciwch ar y ddolen - Pecyn Gwybodaeth Gwobr Seren Gwirfoddoli

Cewch hefyd alw draw i un o'n swyddfeydd i gasglu pecyn gwybodaeth os cewch drafferth wrth lawrlwytho'r wybodaeth o'r ddolen uchod.

Rhwng 14 a 25 mlwydd oed?

Os ydych rhwng 14 a 25 mae cynllun eisoes ar waith o'r enw ‘Gwirfoddolwyr y Mileniwm’ a gall GVS eich helpu i gofrestru ar ei gyfer. Gweler ein Tudalen Gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm.