Mae gen i ddiddordeb mewn Gwirfoddoli

Gall gwirfoddoli fod yn un o’r ffyrdd o dreulio amser sy’n rhoi’r mwyaf o foddhad i chi. Yn ogystal â gwneud gwir wahaniaeth i’r sefydliad rydych chi'n ei helpu, gallwch ddatblygu eich sgiliau, cyfarfod ffrindiau newydd ac agor eich llygaid i fyd newydd.


Rhoi mantais i chi

Bydd ein staff arbenigol yn y Ganolfan Wirfoddolwyr yn treulio amser yn dod o hyd i'r cyfleoedd gwirfoddoli cywir i gyd-fynd â sgiliau, personoliaeth ac amgylchiadau pobl. Rydym am i bawb fwynhau'r profiad o wirfoddoli a chael boddhad o wneud hynny, felly byddwn yn gwneud yn siŵrein bod yn dod i wybod beth sy'n eich sbarduno.

Beth am gael mwy o wybodaeth, neu beth am gysylltu â ni i ddechrau'r broses!

Pam Gwirfoddoli?

Manteision i'r Gymuned

Mae dechrau mynd i'r arfer â gwirfoddoli yn gynnar yn annog gwirfoddoli gydol oes, ac yn ehangu gorwelion pobl, gan helpu i ddatblygu'r sgiliau a'r rhinweddau a fydd o fudd i'ch cymuned leol.

Nid oes rhwystrau i wirfoddoli. Gall fod o fudd i bobl o bob oed, cefndir, diwylliant a gallu. Mae'n datblygu'r unigolyn ac yn cryfhau'r gymuned ac yn gwella cymdeithas yn gyffredinol. Mae’n hanfodol yn ein barn ni bod pawb yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgaredd mor bwysig a gwerth chweil.

Bydd pobl yn gwirfoddoli am amrywiaeth o resymau. Byddant yn:

 • cael hyder a hunan-barch
 • cael profiad ymarferol
 • cyfarfod pobl newydd
 • cael sgiliau newydd neu’n datblygu rhai sydd eisioes ganddynt
 • gwella eu C.V.
 • edrych am gyfle i newid gyrfa
 • defnyddio eu hamser yn gynhyrchiol ac er budd pawb

 

Mae deilliannau gwirfoddoli yn aruthrol. Gall gynorthwyo pobl mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan greu budd personol, a fydd yn golygu y bydd y gwirfoddolwr yn llewyrchu yn ei ddatblygiad o ddydd i ddydd.

Buddion i'r unigolyn

Mae llawer o resymau sy'n ysgogi pobl i wneud gwaith gwirfoddol, a phob un ohnonyt mor ddilys â'r nesaf. gallai fod oherwydd bod gennych ddigon o amser hamdden, eich bod eisiau gwneud rhgywbeth gwerth chweil, neu os oes gennych sgil penodol rydych am ei ddefnyddio er budd pobl eraill. Efallai eich bod am ddatblygu eich hyder neu sgiliau newydd neu wella sgiliau sydd eisoes gennych i wella eich gobaith o gael swydd. Y rheswm pwysicaf am wirfoddoli yw oherwydd eich bod yn dymuno gwneud hynny.

Sut ydw i'n Gwirfoddoli?

Gellir sefydlu lleoliad gwirfoddol llwyddiannus os ydych yn gwybod yn iawn beth yw eich anghenion eich hun a'r hyn rydych chi'n gobeithio ei gael trwy waith gwirfoddol. Ystyriwch y dulliau gorau o gyfrannu.

Gofynnwch y cwestiynau canlynol i'ch hun:

 • beth yw eich sgiliau a'ch diddordebau penodol?
 • beth ydych chi wrth eich bodd yn ei wneud?
 • a yw'n well gennych weithio'n unigol neu mewn grŵp?
 • a ydych chi'n mwynhau gwneud pethau rydych yn gallu eu gwneud yn rhwydd neu a fyddai'n well gennych gael eich herio gan rywbeth newydd?

Felly beth ddyllech chi ei wneud nawr?

Y cam nesaf yw cael gwybod pa sefydliadau a pha gyfleoedd sydd ar gael ar eich cyfer chi.  Cewch:

 • Ffoniwch ni am sgwrs gyfeillgar (01446 741706) neu galwch heibio un o’n lleoliadau allgymorth
 • Galwch heibio ein swyddfa yn y Ganolfan Fenter, Heol Skomer, Y Barri, CF62 9DA
 • Cymerwch gip ar y cannoedd o gyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael ar Wefan Gwirfoddoli Cymru www.gwirfoddolicymru.net 

Diddordeb mewn gwirfoddoli?  Nodwch eich enw a'ch manylion cyswllt a gwnawn gysylltu â chi.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

 

Volunteering Form

If you are interested in this opportunity please contact us using the form below and quote the vacancy.