Dod yn aelod o GVS

Mae GVS yn sefydliad i aelodau. Mae croeso i unrhyw fudiad gwirfoddol a chymunedol sy’n gweithredu ym Mro Morgannwg neu’r ardal o gwmpas ymaelodi.

Os ydych yn dymuno cael mwy o wybodaeth ynglŷn â manteision ymuno â GVS ewch i’n tudalen manteision ymuno â GVS.

Os ydych yn dal yn y broses o sefydlu eich mudiad ac nad oes gennych gyfansoddiad hyd yn hyn, gallwn eich helpu cyn i chi lenwi ffurflen gais. Cysylltwch â GVS i gael mwy o fanylion.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

To be eligible for a membership you must meet these requirements (please tick)


In order to complete the application you must be able to provide one of the following

Manylion Cyswllt (prif gyfeiriad ar gyfer gohebiaeth)

Manylion cyfeiriad arall (os oes angen)

If you wish to be invoiced by post, and your address is different from above click here

Are you happy for the above information to be released?

Ble fyddwn yn defnyddio eich data

Mae GVS yn cynnig gwasanaeth gwybodaeth i grwpiau sy'n aelodau a gwybodaeth amdanynt trwy hyrwyddo manylion aelodau ar wefan GVS yn ei gyfeirlyfr o aelodau. Mae GVS hefyd yn bwynt cyswllt ar gyfer awdurdodau statudol, cyllidwyr a grwpiau eraill ac ati sy'n aelodau, sy'n dymuno cysylltu â sefydliadau gwirfoddol eraill.  Cedwir y wybodaeth rydych yn ei darparu ar gyfrifiadur a gallai gael ei rhyddhau i'r bobl hyn neu i gyrff eraill ag enw da. Byddwn hefyd yn anfon gwybodaeth atoch chi o bosibl, sy'n briodol yn ein barn ni.

Opsiynau Talu Organisations annual income 

Un ai gofynnwch am daliad trwy anfoneb, neu prynwch ar-lein nawr. Bydd angen i chi ddewis "prynu ar-lein" hyd yn oed os yw'r ffi aelodaeth yn rhad ac am ddim, ond ni fydd angen i chi gwblhau'r broses dalu.