Taflenni Gwybodaeth

Yn yr adran hon fe welwch llu o wybodaeth i'ch helpu chi ddechrau a rheoli sefydliad trydydd sector.

 

1. I ddechrau

1.1 Y camau cyntaf - o syniadau i weithredu

1.2 Cynnwys y gymuned

1.3 Cynnwys defnyddwyr gwasanaeth

1.4 Cynllunio eich gwaith

1.5 Dewis strwythurau cyfreithiol

1.6 Statws elusennol

1.7 Lle i fynd am gymorth

1.8 Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach

1.9 Sefydliadau Elusennol Corfforedig

 

2. Rhedeg eich Sefydliad

2.1 Datblygu cynllun strategol

2.2 Y cynllun busnes

2.3 Cyfarfodydd effeithiol

2.4 Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol

2.5 Ansawdd

2.6 Monitro a gwerthuso

2.7 Rheoli risg

2.8 Iechyd a diogelwch

2.9 Cyfle cyfartal

2.10 Yr iaith Gymraeg – cyd-destun cyfreithiol

2.11 Yswiriant

2.12 Diogelu data

2.13 Gweithredu Cymunedol i taclo Newid Hinsawdd

2.13.1 Ble i gael cymorth ac arweiniad i weithredu ar newid yn yr hinsawdd

2.14 Defnyddio hyfforddwyr ac ymgynghorwyr ar eu liwt eu hunain

2.15 Polisi Amgylcheddol

2.16 Systemau Rheoli Amgylcheddol

2.17 Effaith a mesur effaith

3. Gweithio ag eraill

3.1 Adeiladu consensws

3.2 Dulliau cyfranogi ac ymgysylltu â'r gymuned

3.3 Partneriaeth

3.4 Compactau

3.5 Gofal cwsmeriaid

3.6 Rhwydweithiau

3.7 Comisiynu

3.8 Contractau

3.9 Rhwydweithiau Datblygiad Rhyngwladol Cymru

3.10 Rhwymedïau cyfraith gyhoeddus-herio penderfyniadau cyrff cyhoeddus

4. Gwirfoddolwyr

4.1 Meddwl am wirfoddoli

4.2 Datblygu strategaeth gwirfoddolwyr

4.3 Creu polisi gwirfoddoli

4.4 Recriwtio, dethol a sefydlu gwirfoddolwyr

4.5 Denu gwirfoddolwyr sy'n siarad Cymraeg

4.6 Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn gwirfoddoli

4.6.1 Monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth i wirfoddolwyr

4.7 Sut i sicrhau bodlonrwydd gwirfoddolwyr

4.8 Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel

4.8.1 Asesiadau risg - gwirfoddolwyr sy’n gweithio o’u cartrefi

4.9 Arferion Diogelu a Rheoli Da

4.10 Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

4.11 Gwirfoddolwyr a'r gyfraith

4.12 Gwirfoddolwyr a budd-daliadau lles

4.13 Treuliau gwirfoddolwyr

4.14 Buddsoddi mewn gwirfoddolwyr

4.15 Cefnogi gwirfoddolwyr anodd eu lleoli

4.16 Cynnwys pobl ifanc fel gwirfoddolwyr

4.17 Deall iechyd meddwl a gwirfoddol

4.18 Gyrwyr Gwirfoddol

4.19 Gwerth economaidd cyfraniad gwirfoddolwyr

4.20 Gwirfoddoli a chymorth cyflogwr

4.21 Beth mae Canolfannau Gwirfoddoli yn ei wneud yng Nghymru?

4.22 Rheoli ymadawiadau gwirfoddolwyr

4.23 Gwirfoddolwyr ac yswiriant

4.24 Cynnwys gwirfoddolwyr o dramor

4.25 Iaith gwirfoddoli - termau cyffredin

4.26 Rheoli pryderon yn ymwneud â gwirfoddolwyr

4.27 Hyrwyddo’r Gymraeg drwy Wirfoddoli

4.28 Croesawu gwirfoddolwyr sy’n geiswyr lloches neu’n ffoaduriaid

4.29 Gofalwyr a gwirfoddoli

5. Ymddiriedolwyr a rheolaeth

5.1 Egwyddorion llywodraethu

5.2 Dyletswyddau a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr

5.3 Y corff llywodraethu a swyddogion anrhydeddus

5.4 Recriwtio,dethol a sefydlu

5.5 Hyfforddiant a datblygiad ar gyfer ymddiriedolwyr

5.6 Gweithio gyda’r Prif Swyddog

5.7 Atebolrwydd llywodraethwyr ac aelodau corff llywodraethu

5.8 Yswiriant indemniad ymddiriedolwyr

5.9 Dirwyn i ben - y camau ac opsiynau eraill

5.10 Cofrestr o Bobl â Rheolaeth Arwyddocaol

6. Cyflogi a rheoli pobl

6.1 Gweithio yn y sector gwirfoddol

6.2 Cyflogi staff am y tro cyntaf

6.3 Llunio manyleb swydd

6.4 Hysbysebu eich swydd

6.5 Dewis eich ymgeisydd

6.6 Cynhyrchu datganiad ysgrifenedig

6.7 Sefydlu, hyfforddi a datblygu

6.8 Arolygu a gwerthuso

6.9 Cwynion

6.10 Aflonyddu yn y gwaith

6.11 Polisi diswyddo

6.12 Polisi iechyd a diogelwch

6.13 Polisi salwch

6.14 Polisiau sy'n ystyriol o deuluoedd

6.14.1 Polisi mamolaeth

6.14.2 Polisi tadolaeth

6.14.3 Polisi mabwysiadu

6.14.4 Yr hawl i ofyn am bolisi gweithio hyblyg

6.15 Polisi cyfle cyfartal

6.16 Polisi cyhuddo(Whistleblowing)

6.17 Polisi ymddeol

6.18 Polisi disgyblaeth

7. Darganfod a chael arian

7.1 Datblygu strategaeth codi arian

7.2 Grantiau – addas ar gyfer ariannu

7.3 Gwneud ceisiadau i gyrff ariannu

7.3.1 Cyfrif amser gwirfoddolwyr wrth wneud cais am nawdd

7.5 Benthyciadau

7.6.1 Codi arian - digwyddiadau

7.6.2 Codi arian - cymynroddion

7.6.3 Codi arian - rhoddion

7.7 Cyflwyniad i gaffael

7.7.1 Cyflwyniad i dendro

7.7.2 Datblygu tendr llwyddiannus

7.7.3 Costio eich tendr

7.8 Masnachu

7.8.1 Siopau Elusen

7.9 Rhoi (ffynonellau arian gan noddwyr)

7.10 Dulliau o roi arian sy’n effeithiol o ran treth

7.10.1 Cyflwyniad i roi arian trwy'r gyflogres

7.10.2 Codi arian trwy'r gyflogres

7.10.3 Consortia rhoi o'r gyflogres

7.10.4 Cyflwyniad i Gymorth Rhodd

7.10.5 Hyrwyddo Cymorth Rhodd

7.10.6 Cadw Cofnodion Cymorth Rhodd

7.10.7 Cwestiynnau cyffredin Cymorth Rhodd

7.11 Ariannu corfforaethol

7.12 Timau Ewropeaidd Arbenigol

7.13 Cydweithio i godi incwm

7.14 Buddsoddi Cymunedol

8. Rheoli cyllid

8.1 Sefydlu system ariannol

8.2 Sefydlu cyllideb

8.3 Adennill y gost lawn

8.4 Monitro gwariant a chyllideb

8.5 Rheolaeth gyllidol

8.6 Cyfrifon ac archwiliad blynyddol

8.7 Treth ar werth

8.8 Cyflogres

8.9 Cronfeydd wrth gefn

8.10 Pensiynau

8.11 Osgoi twyll

8.12 Sicrhau bod gennych bolisi cronfeydd wrth gefn da

8.13 Sut y dylid buddsoddi cronfeydd wrth gefn

8.14 Sut i ysgrifennu polisi buddsoddi da

9. Eiddo

9.1 Adeiladau

9.2 Rhedeg adeiladau

9.3 Tir

9.4 Technoleg Gwybodaeth

9.5 Cerbydau

9.6 Eiddo deallusol

10. Hyrwyddo a marchnata

10.1 Cynllun cyathrebu a marchnata

10.2 Creu defnyddiau marchnata a chyhoeddusrwyrdd effeithiol

10.3 Paratoi cylchlythyrau

10.4 Gweithio gyda'r cyfryngau

10.5 Datganiadau cyfryngau effeithiol

10.6 Yr adroddiad blynyddol

10.7 Datblygu a chynnal gwefan

10.8 Fformat a iaith gyraeddadwy

10.9 Cyfryngau Newydd a Chymdeithasol yn y Sector Gwirfoddol

11. Ymgyrchu a dylanwadu

11.1 Pwy sy’n fy nghynrychioli i?

11.2 Cyflwyniad i ddatganoli Cymreig a Deddf Llywodraeth Cymru 2006

11.3 Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru

11.4 Cyflwyniad i fusnes a phwyllgorau’r Cynulliad

11.6 Creu Deddfwriaeth

11.7 Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

11.8 Deisebu Cynulliad Cenedlaethol Cymru

11.9 Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Ffeithiau sylfaenol a Rhestr Termau

11.10 Gwybodaeth llywodraeth leol

11.11 Cynllunio Ymgyrch

11.12 Technegau ymgyrchu a lobio

11.13 Cynlluniau a Strategaethau Awdurdod Lleol

11.14 Swyddogaeth craffu llywodraeth leol

11.15 Cynghorau Tref a Chymuned

12. Newid Hinsawdd

12.1 Cyflwyno newid hinsawdd

12.2 Pam fod materion newid hinsawdd yn bwysig i'r trydydd sector

12.3 Newid hinsawdd fel rhan o ddatblygu cynaliadwy

12.4 Newid Hinsawdd cyfiawnder cymdeithasol - grwpiau bregus

12.5 Newid hinsawdd a chyfiawnder amgylcheddol

12.6 Newid hinsawdd ac ynni

12.7 Newid hinsawdd a thai

12.8 Newid hinsawdd a bywoliaethau

12.9 Newid hinsawdd ac iechyd

12.10 Newid hinsawdd a thrafnidiaeth

12.11 Lleihau ôl-troed carbon eich mudiad neu grŵp

12.12 Gweithredu ar lefel gymunedol leol ar newid hinsawdd

Polisïau enghreifftiol

Conflict of Interest Policy