Pecyn Adnoddau Gwaith Consortiwm

Mae Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) yn falch o gyhoeddi bod pecyn adnoddau Consortiwm ar gyfer y trydydd sector bellach ar gael. Mae’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer unigolion neu grwpiau sy’n bwriadu gweithio gyda’i gilydd mewn consortiwm.

Mae’r Pecyn Adnoddau yn cynnwys y Deg Cymorth Gorau ar gyfer creu a gweithio yn rhan o gonsortiwm, gwybodaeth am y rhwystrau y mae consortiwm yn eu hwynebu wrth weithio gyda chyllidwyr mawr, yn ogystal â chymorth ar gyfer tendro am nwyddau a gwasanaethau.

Crëwyd y Pecyn Adnoddau yn dilyn Prosiect Datblygu Consortiwm tair blynedd a oedd yn llwyddiannus. GVS oedd yn rheoli’r prosiect ac fe’i hariannwyd gan Gynllun Gweithredu Gwirfoddol Cyngor Bro Morgannwg. Aeth un o Swyddogion Datblygu Consortiwm GVS i dros 160 o gyfarfodydd consortiwm a datblygwyd 12 o gonsortia. Llwyddodd tri chonsortiwm i ddenu cyllid ac mae un arall yn gweithio’n dda fel partneriaeth. Mae’r cyllid a gafwyd saith gwaith yn fwy na’r buddsoddiad grant cychwynnol gan y Cyngor. Crëwyd un swydd amser llawn a chwe swydd ran-amser ac mae mwy na 40 o sefydliadau wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd ar brosiectau. Yn ogystal â hynny, datblygwyd cysylltiadau gwerthfawr ynghyd â gwybodaeth a dealltwriaeth o waith ei gilydd.

Lawrlwytho a gweld Pecyn Adnoddau Consortiwm (Ar gael yn Saesneg yn unig)