Pwy sy’n helpu i hybu Iechyd a Lles?

Gweithredu ar Ysmygu ac Iechyd (ASH) Cymru

Gweithredu ar Ysmygu ac Iechyd (ASH) Cymru yw’r prif sefydliad gwirfoddol yng Nghymru sy’n mynd i’r afael â’r defnydd o dybaco. Ein prif nod yw sicrhau gostyngiad yn y problemau iechyd sy’n gysylltiedig ag ysmygu a defnyddio tybaco ac yn y pen draw eu hatal yn gyfan gwbl.

I gael mwy o wybodaeth ffoniwch 029 2049 0621

http://ashwales.org.uk/cy/

 

Archwiliad iechyd ar-lein am ddim Ychwanegu at Fywyd ar gyfer pobl 50+

Os ydych yn 50 neu’n hŷn, mae addtoyourlife.co.uk yn archwiliad iechyd ar-lein am ddim gan GIG Cymru i’ch helpu i wneud dewisiadau cytbwys ynglŷn â’ch iechyd a’ch lles. Gall eich cynorthwyo i wella eich iechyd corfforol a’ch iechyd meddwl, a’ch cyfeirio at ffynonellau eraill o gymorth.

https://addtoyourlife.wales.nhs.uk/intro.cfm?lang=cy

 

Alcohol Concern Cymru

Mae Alcohol Concern Cymru yn gweithio i sicrhau bod mwy o bobl yng Nghymru yn deall mwy am alcohol ac ystyr yfed yn synhwyrol. Rydym yn herioarferion marchnata a phennu prisiau’r diwydiant diodydd, a chyda cymorth gan Lywodraeth Cymru ein nod yw lleihau’r niwed a achosir gan alcohol yng Nghymru.

http://www.alcoholconcern.org.uk/projects/alcohol-concern-cymru

 

Mae Cymunedau yn Gyntaf yn raglen gwrth-dlodi Llywodraeth Cymru, a arweinir gan Fro Morgannwg

Mewn partneriaeth â gwasanaethau lleol eraill ein nod yw gwella iechyd, addysg a llewyrchedd trigolion mewn rhannau o’r ardaloedd canlynol o’r Barri:

  • Buttrills
  • Cadoc
  • Castleland
  • Court
  • Gibbonsdown 

Rhif ffôn: 01446 709432

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/working/regeneration/Communities-First/Communities-First.aspx

 

Pedal Power

Elusen sydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd sy’n annog ac yn galluogi plant ac oedolion o bob oed a gallu i brofi manteision beicio. Rydym yn ceisio atal y rhwystrau i feicio y mae llawer o bobl yn eu hwynebu ac yn gweithio i gyfres allweddol o werthoedd.

http://www.cardiffpedalpower.org/

 

Dim Smygu Cymru

Gweler gwybodaeth isod ynglŷn a sut y gall cleientiaid drefnu ac ymholi am glinigau yn eu hardal leol:   

 

Valeways

Mae Valeways yn brosiect gan wirfoddolwyr sy’n cynnal a chadw, amddiffyn, gwneud gwaith cadwraeth a hybu hawliau tramwy ym Mro Morgannwg.  Maent yn cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded, rhai ohonynt gydag arweinydd.

Rhif ffôn: 01446 749000

E-bost: info@valeways.org.uk

http://valeways.org.uk/