Gwasanaethau i Bobl Hŷn

Fframwaith Caerdydd a’r Fro ar gyfer Pobl Hŷn

Bywydau Ystyrlon a Phwrpasol

Mae ‘Bywydau Ystyrlon a Phwrpasol’ yn nodi’r fframwaith ar gyfer gwasanaethau Pobl Hŷn Partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Caerdydd a Bro Morgannwg ar gyfer y cyfnod 2014-2019. Mae’r fframwaith hwn hefyd yn addas ar gyfer pobl sydd ag anghenion tymor hirach neu gymhleth nad ydynt o reidrwydd yn “hŷn”. Mae wedi ei gynllunio ar gyfer poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg sy’n newid gan fod pobl yn byw yn llawer hirach ac yn disgwyl blynyddoedd lawer o ymddeoliad iach. Mae hyn yn cyflwyno gofynion sy’n newid ar gyfer eu hanghenion iechyd, gofal cymdeithasol a thai y mae angen i’r gwasanaethau cyhoeddus a’r trydydd sector ymateb iddynt mewn partneriaeth â’r bobl rydym yn eu gwasanaethu.

 

Cylchredeg gwybodaeth i’r Gwasanaeth Adnoddau Cymunedol a’r Timau Adnoddau Cymunedol

Mae’r gwasanaeth Adnoddau Cymunedol yn y Fro a’r Timau Adnoddau Cymunedol yng Nghaerdydd yn dod â staff iechyd, gofal cymdeithasol a’r sector gwirfoddol at ei gilydd ac yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i gefnogi adferiad a helpu pobl hŷni aros yn annibynnol yn y gymuned.

Gall GVS gylchredeg gwybodaeth am eich gwasanaethau i bobl hŷn i staff iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen yn y gwasanaeth a’r Tîm uchod. Os oes gennych unrhyw wybodaeth ddiweddar am eich gwasanaethau, yr ydych am i ni ei gylchredeg, gallwch anfon neges at Ceri Venners yn GVS gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

Contact

Contact