Partneriaethau, Fforymau a Rhwydweithiau Iechyd

Mae GVS yn cynrychioli’r sector gwirfoddol mewn nifer o bartneriaethau, fforymau a rhwydweithiau amlasiantaeth, mewn amrywiaeth o feysydd gwasanaeth. Er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi, mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â’r partneriaethau presennol ac mae gennym dudalen ar y we sy’n cynnwys diweddariadau o gyfarfodydd penodol.

Os ydych yn mynd i gyfarfodydd unrhyw bartneriaethau, fforymau a rhwydweithiau, ac yn dymuno rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r sector gwirfoddol ynglŷn â’r hyn sy’n digwydd, cewch anfon gwybodaeth at GVS gan ddefnyddio’r ffurflen ar waelod y dudalen.

Dyma rai o’r partneriaethau sy’n cyfarfod ar hyn o bryd. I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â’r partneriaethau hyn cysylltwch â Linda Pritchard gan ddefnyddio’r ffurflen ar waelod y dudalen.

Bwrdd Iechyd a Lles Cyhoeddus Caerdydd a’r Fro

Mae’r grŵp hwn yn casglu staff cynllunio hŷn o’r Bwrdd Iechyd, Byrddau Clinigol a'r awdurdodau lleol, staff o’r Tîm Iechyd Cyhoeddus a’r trydydd sector.

Bwrdd Diogelu Oedolion Lleol Caerdydd a’r Fro

Diogelu oedolion yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio’r swyddogaeth o ddiogelu oedolion rhan camdriniaeth ac esgeulustod. Yn ystod y ddeng mlynedd ddiwethaf mae newidiadau sylweddol wedi bod ac mae arferion wedi esblygu’n gyflym ers i Mewn Dwylo Diogel gael ei gyflwyno yn 2000. Mae’r canllawiau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol dan Adran 7 o Ddeddf Gwasanaethau Cyhoeddus Awdurdodau Lleol 1970 i arwain y gwaith o ddiogelu oedolion a’r trefniadau amddiffyn.

Bydd y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) newydd yn parhau i sbarduno’r gwelliant hwn gyda chamau i sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus fel y Gwasanaethau Cymdeithasol, y GIG, yr Heddlu a’u partneriaid yn rhannu’r cyfrifoldeb am ddiogelu oedolion. Ar hyn o bryd, caiff byrddau diogelu oedolion eu creu ar ôl troed awdurdodau lleol, ond mae hyn yn anghynaladwy. Bydd y Bil bellach yn sbarduno datblygiad cyd fyrddau diogelu oedolion a fydd yn cwmpasu mwy nag un ardal awdurdod lleol.

Gan ddilyn cyfarwyddiadau’r Bil bydd Bwrdd Diogelu Oedolion Caerdydd a’r Fro yn cwmpasu’r ddwy ardal awdurdod lleol, sef Caerdydd a Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Lleol Caerdydd a’r Fro. Bydd y Bwrdd hefyd yn cwmpasu dwy ardal Uned Rheoli Sylfaenol ar gyfer Heddlu De Cymru. 

Grŵp Rhwydwaith Cymorth a Gwybodaeth Caerdydd a’r Fro (CSING)

Mae CSING Caerdydd a’r Fro, y mae GVS yn ei hwyluso, yn estyniad o’r CSING sydd eisoes yn bodoli yn y Fro sydd wedi gweithredu ers peth amser.   Nod CSING yw dod ag amrywiaeth o sectorau, asiantaethau a sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau i ofalwyr at ei gilydd i greu fforwm ar gyfer rhannu gwybodaeth, hybu gwaith partneriaeth, rhannu arfer da a chodi materion sy’n ymwneud â gwasanaethau i ofalwyr a’r bobl y maent yn gofalu amdanynt. 

Grŵp Strategaeth a Chynllunio Gofalwyr Caerdydd a’r Fro

Bydd y Grŵp Cynllunio Gofalwyr yn un o ffrydiau gwaith y Bartneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles er mwyn cyflawni camau sydd wedi eu cynnwys yn Strategaeth Gofalwyr Dros Dro Caerdydd a’r Fro.

Gweithgor Mesur Gofalwyr Caerdydd a’r Fro

Swyddogaeth y grŵp hwn yw gweithio ar ran y tri chorff statudol (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg) mewn partneriaeth â gofalwyr, y trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau bod trefniadau ar waith i ddarparu’r strategaeth a ddatblygwyd mewn ymateb i Fesur Strategaethau Gofalwyr (Cymru) 2011 ac i oruchwylio’r gwaith o weithredu’r strategaeth.

Grŵp Cynllunio Anabledd Caerdydd a’r Fro

Diben y grŵp yw darparu fforwm ar gyfer gwaith partneriaeth ac ymgynghori effeithiol ar faterion allweddol sy’n effeithio ar bobl 18 oed a hŷn sydd ag anabledd dysgu, trwy ymgysylltu â phobl sydd ag anabledd dysgu a’u gofalwyr, a rhanddeiliaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol perthnasol yn y sectorau statudol, gwirfoddol ac annibynnol. 

Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Bwrdd Iechyd

Swyddogaeth y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid yw darparu cyngor annibynnol ar unrhyw agwedd ar fusnes y Bwrdd Iechyd Prifysgol. Gallai hyn gynnwys:

  • Ymgysylltu ac ymwneud cynnar wrth benderfynu ar gyfeiriad strategol cyffredinol y Bwrdd Iechyd Prifysgol
  • Darparu cyngor ar gynigion gwasanaeth penodol cyn ymgynghori’n swyddogol; yn ogystal â
  • Rhoi sylwadau ynglŷn ag effaith gweithrediadau’r Bwrdd Iechyd Prifysgol ar y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu.
Grŵp Llywio Strategaeth Trydydd Sector y Bwrdd Iechyd

Mae’r grŵp hwn yn monitro’r gwaith a wneir o dan Fframwaith y Bwrdd Iechyd ar gyfer Gweithio gyda’r Trydydd Sector.

I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â’r partneriaethau hyn, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

Contact

Contact