Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Mae Llywodraeth Cymru a phartneriaid statudol, er enghraifft byrddau iechyd ac awdurdodau lleol, yn cydnabod bod y trydydd sector (neu’r sector gwirfoddol) yn bartner allweddol wrth ddatblygu a darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae’r trydydd sector yn amrywiol iawn gyda tua 3,000 o sefydliadau yn gweithio ym mhob rhan o Fro Morgannwg a Chaerdydd.  Maent yn darparu gwasanaethau i bobl hŷn, plant a phobl ifanc, pobl ag anabledd dysgu, pobl sy’n dioddef problemau iechyd meddwl ac yn yr ystod gyfan o feysydd gwasanaeth eraill.

Mae Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg yn (GVS) yn cefnogi’r trydydd sector a’r partneriaid statudol mewn nifer o ffyrdd:

  • Hybu gwaith partneriaeth yn y sector a sectorau eraill
  • Hybu sefydliadau a gwasanaethau trydydd sector i bartneriaid statudol ac i’r gwrthwyneb
  • Cynrychioli’r trydydd sector mewn grwpiau cynllunio strategol a phartneriaeth
  • Ymgysylltu â’r trydydd sector mewn ymgynghoriadau ac ymgysylltu am wasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
  • Cefnogi’r trydydd sector ym Mro Morgannwg i ddefnyddio gwasanaethau GVS a’r cyngor am gyllid
  • Helpu’r trydydd sector i oresgyn rhwystrau i ddarparu gwasanaethau a gwaith partneriaeth
  • Gweithredu fel y prif sefydliad ar y gwaith o ddatblygu a darparu gwasanaethau i bobl hŷn ym mhob rhan o Fro Morgannwg a Chaerdydd
  • Hwyluso Grŵp Cymorth gofalwyr a Rhwydwaith Gwybodaeth Bro Morgannwg a Chaerdydd (CSING) a Grŵp Cyfeirio Gwasanaethau Pobl Hŷn Trydydd Sector Bro Morgannwg a Chaerdydd

Mae Rhwydwaith Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles GVS, sydd â dros 250 o aelodau sy’n cynrychioli’r holl sectorau, yn darparu dull i alluogi hyn i ddigwydd.  Mwy o wybodaeth am ein Rhwydwaith Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles.

Linda Pritchard yw Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Fro a gellir cysylltu â hi ar 01446 741706 neu drwy dudalen gyswllt y wefan hon.