COVID 19 – Effaith ariannol ar Elusennau a Grwpiau Gwirfoddol

COVID 19 – Effaith ariannol ar Elusennau a Grwpiau Gwirfoddol sy’n gweithio yn y Fro.

Neges gan Rachel Connor, Prif Weithredwr Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GCS)

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, rydym yn gofyn i Elusennau a Grwpiau Gwirfoddol sy’n gweithredu yn y Fro pa wasanaethau y maent yn eu cynnig yn ymateb i’r argyfwng COVID 19. Rydym wedi llunio holiadur (byr) i chi ei lenwi fel y gallwch ddweud wrthym pa wasanaethau sydd ar gael. Bydd hyn yn rhoi darlun llawn i ni o’r gwasanaethau sy’n cael eu cynnig ledled ein cymunedau.

Mae’r Effaith Ariannol ar sefydliadau hefyd yn peri pryder sylweddol. Byddwch yn gweld bod cwestiwn yn yr holiadur ynghylch yr effaith debygol y mae eich sefydliad yn ei hwynebu. Mae’n bwysig eich bod yn rhannu’r wybodaeth hon fel bod gennym dystiolaeth i’w rhannu â Llywodraeth Cymru er mwyn i ni geisio sicrhau cyllid arbennig ar gyfer ein Trydydd Sector yn lleol.

Mae’n siŵr eich bod yn cael ceisiadau di-rif am wybodaeth, ond byddwn yn awgrymu’n gryf y dylech lenwi’r holiadur syml hwn – https://www.surveymonkey.co.uk/r/NCN3W6D.

Bydd yr wybodaeth yn ein helpu i wasanaethu ein cymunedau yn well, a gobeithiwn y bydd yn ein galluogi i sicrhau cyllid ychwanegol i lenwi’r bwlch o ran cyllid sy’n bodoli o ganlyniad i’r argyfwng.

Edrychaf ymlaen i glywed gennych.

Rachel Connor, Prif Weithredwr