Gwasanaethau Datblygu

Mae GVS yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau datblygu i’w aelodau a darpar aelodau gan gynnwys:

Cymorth i ddatblygu dogfen lywodraethu (e.e. cyfansoddiad neu gyfres o reolau)

Gallwn eich helpu i ddatblygu dogfen lywodraethu briodol ar gyfer eich sefydliad.  Os ydych yn sefydlu grŵp lleol bach neu sefydliad llawer mwy, gall ein tîm datblygu eich helpu i benderfynu pa ddogfen lywodraethu sy'n iawn ar eich cyfer chi, e.e. cymdeithas anghorfforedig syml, cwmni cyfyngedig trwy warant, sefydliad anghorfforedig elusennol. Byddwn yn gweithio gyda chi tan eich bod yn penderfynu pa ddogfen sy'n iawn ar eich cyfer chi.

Cymorth i ymddiriedolwyr ac aelodau pwyllgor

Gallwn ddarparu cymorth unigol i ymddiriedolwyr a dod i gyfarfodydd eich pwyllgor i roi gwybodaeth i'ch ymddiriedolwyr / aelodau pwyllgor am amrywiaeth o bynciau. Gallwn hefyd eich helpu i sicrhau'r cydbwysedd priodol o sgiliau ar eich pwyllgor.  Gallwn hefyd, os ydych yn dymuno, ddarparu “archwiliad iechyd” o'ch sefydliad. Gallai hyn gynnwys edrych ar eich dogfen lywodraethu, eich polisïau a'ch gweithdrefnau ac unrhyw anghenion hyfforddi y mae ei angen ar aelodau'r pwyllgor.

Cymorth i ddatblygu polisïau a gweithdrefnau

Os yw eich grŵp yn bwriadu datblygu a mabwysiadu polisïau a gweithdrefnau (e.e. cydraddoldeb, diogelu, gwirfoddoli), gallwn eich cefnogi bob cam o'r ffordd. Byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau bod gennych y polisïau cywir ar waith er mwyn i'ch sefydliad allu gweithio'n gyfreithiol ac yn effeithiol.  Bydd sicrhau bod gennych y polisïau a'r gweithdrefnau priodol ar waith yn eich rhoi mewn sefyllfa gryfach wrth ymgeisio am gyllid.

Gwybodaeth ynglŷn â'r ddeddfwriaeth sy'n effeithio ar sefydliadau gwirfoddol

Mae GVS wedi darparu gwybodaeth ynglŷn â'r holl ddeddfwriaeth sy'n effeithio ar sefydliadau gwirfoddol. Ar gyfer ymholiadau mwy cymhleth, hefyd, gallwn fynd at Swyddog Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru - ac mae'r gwasanaeth hwn am ddim i aelodau GVS!

Cymorth i sefydlu grŵp newydd

A ydych chi'n ystyried sefydlu grŵp newydd?  Os felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â ni i ddechrau.  Gallwn eich helpu a'ch cefnogi chi i roi hwb i'ch ymdrechion – a'ch helpu i weithredu eich syniadau.

Cymorth i gofrestru fel elusen

Gall cofrestru eich sefydliad â'r Comisiwn Elusennau ymddangos yn anodd. Gallwn eich cefnogi chi drwy'r holl broses i'ch helpu i wneud y broses mor ddidrafferth a rhwydd â phosibl.

Cofiwch, mae'r holl wasanaethau uchod AM DDIM i sefydliadau sy'n aelodau.  Bydd ein Tîm Datblygu yn barod iawn i'ch cynorthwyo - felly cysylltwch â ni os ydych yn meddwl y gallwn ni fod o gymorth - gallech gael eich synnu gan yr hyn y gallwn ni ei wneud i chi!

Sut mae Gwasanaethau Datblygu GVS wedi helpu grŵp lleol!

Roedd aelod o GVS, cymdeithas anghorfforedig, yn ceisio sefydlu contract gyda pherchennog tir i brydlesu darn o dir. Hwylusodd GVS gyfres o sesiynau gyda’r Ymddiriedolwyr er mwyn iddynt ystyried ymgorffori. Amlygodd swyddogion GVS fanteision ac anfanteision ymgorffori gan drafod y modelau a oedd ar gael ar eu cyfer a’r broses. Rhoddodd hyn ddigon o wybodaeth a hyder i’r ymddiriedolwyr i wneud dewis ynglŷn â’u cyfeiriad yn y dyfodol. O ganlyniad i’r cymorth a gynigiwyd gan GVS, mae’r sefydliad wedi llwyddo i ddod yn Gwmni Cyfyngiedig trwy Warant ac wedi gallu bwrw ymlaen â’r prosiect.