Prosiectau

Dyma restr o Brosiectau cyfredol a hen Brosiectau y mae GVS wedi’u cynnal.

Prosiectau Cyfredol

Gofalwyr Cysylltiedig

Mae’r Prosiect Gofalwyr Cysylltiedig yn helpu ac yn cefnogi gofalwyr teuluol sy’n gofalu am bobl â chyflwr gydol oes a / neu gyflwr sy’n cyfyngu ar eu bywydau.

Ariennir y Prosiect Gofalwyr Cysylltiedig gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, am gyfnod o dair blynedd, tan fis Awst 2020. Rheolir y Prosiect gan Wasanaethau Gwirfoddol Morgannwg a chaiff ei gyflawni gan Ffederasiwn Rhieni Caerdydd a’r Fro a’r Touch Trust.

Mae Ffederasiwn Rhieni Caerdydd a’r Fro (a leolir yn Sbectrwm yn y Tyllgoed, Caerdydd) yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol a gweithgareddau ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg. Cynhelir y digwyddiadau hyn mewn lleoliadau amrywiol a byddant yn cynnig cyfleoedd i ofalwyr teuluol gwrdd â gofalwyr teuluol eraill sydd mewn sefyllfaoedd tebyg ac sy’n wynebu’r un heriau, er mwyn rhannu profiadau a gwybodaeth mewn amgylchedd cymdeithasol sy’n gyfeillgar a chefnogol.

Mae’r Touch Trust (a leolir yng Nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd) yn darparu therapi cyffwrdd a phrofiadau synhwyraidd i bobl ag anableddau. Yn rhan o’r Prosiect Gofalwyr Cysylltiedig, bydd y Touch Trust yn cynnig sesiynau Amser i Fi lle caiff y gofalwr teuluol ddewis o amrywiaeth o gyfleoedd, e.e. tylino pen, reiki, sesiwn ymlacio.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Prosiect Gofalwyr Cysylltiedig, ar gyfer ynholiadau cyffredinol. Ffôn: 01446 741706, E-bost

Ffederasiwn Rhieni Caerdydd a’r Fro ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol. Ffôn: 029 2056 5917, e-bost

Sesiynau Amser I Fi y Touch Trust. Ffôn: 029 2063 5660, e-bost

I gael gwybodaeth am ddigwyddiadau mis Medi cliciwch yma

I gael gwybodaeth am ddigwyddiadau mis Hydref cliciwch yma

 

ReBUILD

Prosiect newydd yw ReBUILD a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gefnogi pobl sy'n byw yng Ngorllewin y Fro i wirfoddoli er mwyn eu helpu i ail-feithrin eu hyder, eu hunan-barch ac i leihau teimladau o fod yn ynysig. Darllen mwy

Hen Brosiectau

Pave the Way

Prosiect newydd yw ‘Pave the Way’ a ariennir gan y Loteri Fawr i gefnogi pobl i wirfoddoli er mwyn cyflawni lles. Gan weithredu ledled Caerdydd a Bro Morgannwg, caiff ei arwain gan Gweithredu dros Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro (cavamh) mewn partneriaeth â Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) a Gwasanaethau Cymunedol Gwirfoddoli (VCS Cymru). Mae hyn yn sicrhau y gellir cyflawni ein prosiect yn eich cymuned chi ac y caiff ei arwain gan y sefydliad sy’n deall eich ardal chi a’r cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael.

Cyd-Greu Newid Iach

Portffolio o ddeg o brosiectau’n gweithio ledled Caerdydd a Bro Morgannwg yw Cyd-Greu Newid Iach, a ariannir o dan Lleisiau Lleol gan y Loteri Fawr, i alluogi pobl i ddylanwadu ar benderfyniadau ynglŷn â gwasanaethau iechyd a lles a chyd-greu newid yn narpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd sy’n rheoli’r prosiect ar y cyd â Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg a bydd y prosiect yn gweithredu o 2013 tan 2017 i ddatblygu sgiliau pobl, eu galluogi i ddylanwadu ar benderfyniadau am y ddarpariaeth o wasanaethau iechyd a lles yn eu hardal.

Mae’r portffolio yn gydweithrediad cyffrous rhwng deg o bartneriaid, sy’n dod â’u sgiliau, profiad a’u cwmpas gwaith amrywiol at ei gilydd i ddatblygu a darparu llawer iawn o fforymau, digwyddiadau, sesiynau hyfforddi a gweithgareddau, gan wella llais y gymuned wrth lywio darpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

http://www.c3sc.org.uk/partnerships/community-voice-co-creating-healthy-change

 

Fforwm Ieuenctid y Fro (yn dal i weithredu ac yn cael cymorth ond ni chaiff ei reoli gennym)

Mae Fforwm Ieuenctid y Fro yn elusen gofrestredig sy’n gweithio gyda phobl ifanc sy’n byw, yn gweithio neu’n mynychu sefydliad addysgol ym Mro Morgannwg.

Mae’r Fforwm yn cynnwys cynrychiolwyr ifanc 11-25 oed o bob rhan o Fro Morgannwg sydd fel arfer wedi’u hethol neu eu henwebu o’u cyngor ysgol, clwb ieuenctid, grŵp eglwys, grŵp sgowtiaid neu unrhyw gyfleuster ieuenctid arall. Os yw eich sefydliad chi’n gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed neu os ydych yn berson ifanc sydd â diddordeb mewn bod yn gynrychiolydd ar Fforwm Ieuenctid y Fro, cysylltwch â’r Fforwm trwy e-bost: valeyouthforum@hotmail.co.uk neu ffoniwch: 07526 449720.

Prosiect Friendly AdvantAGE

Mae’r prosiect wedi cynnig amrywiaeth o wasanaethau cyfeillio i atal pobl rhag bod yn unig ac yn ynysig a gwella lles pobl hŷn yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Darperir y prosiect, a ariannir gan y Loteri Fawr am bedair blynedd trwy gonsortiwm o ddarparwyr gwasanaeth i gefnogi pobl hŷn.


Barry: A New Community

Roedd Barry: A New Community yn brosiect treftadaeth yn nodi pobl, teuluoedd a digwyddiadau a luniodd y Barri gyfoes o 1881 tan 1945. Yn ystod yr amser hwnnw roedd y Barri yn ganolfan economaidd a fu o gymorth i sbarduno twf Cymru. Daeth y prosiect i ben ddiwedd Mehefin 2015.


Dewch ar-lein y Fro

Roedd Dewch ar-lein y Fro yn brosiect cynhwysiant digidol, a ariannir gan raglen Cymunedau 2.0 Llywodraeth Cymru a’i ddarparu gan VCVS (GVS bellach), sydd â’r nod o wella ansawdd bywyd pobl ym Mro Morgannwg trwy eu helpu i fanteisio i’r eithaf ar y Rhyngrwyd a thechnoleg newydd. Daeth i ben yn llwyddiannus ym mis Mawrth 2015. I gael mwy o wybodaeth, ewch i’r wefan.