Telerau ac Amodau'r wefan

Trwy ddefnyddio ein gwefan rydych yn cytuno i fod wedi eich ymrwymo gan y telerau a’r amodau a nodir isod.

1. Mynediad at y wefan a chynnwys

1.1 Nid yw’r wybodaeth a ddarperir ar y wefan hon yn wahoddiad neu’n argymhelliad, mewn unrhyw ffordd, i brynu unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau sydd wedi eu cynnwys a dylech ofyn am gyngor annibynnol.

1.2 Bydd GVS yn gwneud pob ymdrech i ganiatáu mynediad di-dor i’r wefan hon, ond gallai gael ei atal dros dro, ei gyfyngu neu ei derfynu ar unrhyw adeg.

1.3 Nid yw GVS yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys unrhyw wefan arall y ceir dolenni iddynt o’r wefan hon.

2. Eiddo Deallusol

2.1 Eiddo GVS yw hawlfraint yr holl ddeunydd sydd wedi’i gynnwys ar y wefan hon, y gwaith cynllunio, y testun a’r graffeg, a’u dewis a’u trefniant, a’r holl gyfansoddiadau meddalwedd, y cod ffynhonnell gwaelodol a’r feddalwedd (gan gynnwys rhaglennog) neu ddarparwyr gwybodaeth o’r fath. Cedwir pob hawl. Ni cheir atgynhyrchu nac ailddosbarthu dim o’r deunydd hwn heb ein caniatâd ysgrifenedig. Fodd bynnag, cewch lawrlwytho neu argraffu un copi er mwyn i chi allu edrych arno’n anfasnachol heb fod ar-lein .

2.2 Gallai enwau cynnyrch a chwmnïau ar y wefan hon fod yn fasnachfraint  neu fasnachfreintiau cofrestredig i’w perchnogion perthnasol.

3. Eithrio atebolrwydd

3.1 I’r graddau a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, mae GVS yn ymwrthod yr holl warantiadau a’r cynrychioliadau (boed yn amlwg neu’n ymhlyg) ynglŷn â chywirdeb unrhyw wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ar y wefan hon. Nid yw GVS yn gwarantu y bydd y wefan hon heb fai ac ni fydd yn derbyn atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau neu hepgoriadau.

3.2 Oherwydd y dull electronig o drosglwyddo data ar y rhyngrwyd, a nifer y defnyddwyr sy’n postio data ar y wefan hon, mae unrhyw atebolrwydd y gallai fod gan GVS am unrhyw golledion neu hawliadau sy’n codi o fethu a mynd i’r wefan hon, neu o unrhyw ddefnydd o’r wefan hon neu ddibyniaeth ar y data a drosglwyddir gan ddefnyddio’r wefan hon, wedi ei eithrio i’r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith. Ni fydd GVS yn atebol yn atebol am unrhyw golled elw, refeniw, ewyllys da, cyfle, busnes, arbedion a ragwelwyd neu golled anuniongyrchol neu ganlyniadol arall, mewn unrhyw achos, mewn unrhyw fath o gontract, tort (gan gynnwys esgeulustod) neu fel arall yn codi o’r defnydd o’r wefan hon, heblaw am pan ni cheir ei eithrio gan y gyfraith.

3.3 Nid yw GVS yn rhoi unrhyw warant bod y wefan hon yn rhydd o unrhyw firws neu unrhyw beth arall a allai gael effaith niweidiol ar unrhyw dechnoleg.

4. Ymwrthod â Dolenni

Darperir pob dolen sydd ar gael er cyfleustod ein defnyddwyr. Nid oes gennym unrhyw reolaeth arnynt, nid ydym yn gyfrifol amdanynt ac nid ydym yn nodi unrhyw sylwadau ynglŷn â chywirdeb neu unrhyw agwedd arall ar y cynnwys/gwybodaeth a geir neu a ddefnyddir trwy ymweld â gwefan unrhyw drydydd parti. Ni ddylid ystyried y weithred o ddarparu dolen i wefan trydydd parti yn gefnogaeth amlwg nac ymhlyg gennym o unrhyw gynnwys/gwybodaeth, cynhyrchion/gwasanaethau a allai fod ar gael ar eich cyfer gan, neu drwy, y trydydd parti.

5. Y gyfraith sy’n llywodraethu

5.1 Caiff y telerau a’r amodau hyn eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr, ac maent i’w dadansoddi yn unol â’r gyfraith honno.

5.2 Bydd unrhyw ddadl yn ddarostyngedig i awdurdod llysoedd Lloegr heb eithriad.

6. Gwybodaeth ychwanegol

Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r datganiadau uchod at GVS i’w hegluro

Sylwer bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.  Llenwch y ffurflen yn Saesneg os gwelwch yn dda gan nad oes gennym lawer o staff sy'n siarad Cymraeg. Diolch am fod yn ystyriol.

Contact

Contact