Datganiad Gofal Cwsmeriaid

Bydd staff GVS yn:

  • Dilyn safonau uchel o ymddygiad personol, gan gynnwys cwrteisi, tegwch a sensitifrwydd, gan fod yn onest, yn ddiduedd, yn gymwys ac yn gyfrinachol wrth wneud ein gwaith
  • Cydnabod yr holl ohebiaeth yn brydlon
  • Ateb galwadau ffôn yn brydlon neu’n cyfeirio’r holl alwadau at wasanaeth ateb
  • Ymateb yn brydlon i bob neges a dderbynnir
  • Cynnig cymaint o wybodaeth a chyngor â phosibl ar unwaith
  • Rhoi i ymholwyr enw a manylion cyswllt y swyddog sy’n gyfrifol am ymdrin â’u hymholiadau
  • Gwneud trefniadau i ddarparu gwasanaeth sy’n bodloni anghenion yr holl randdeiliaid
  • Sicrhau bod ein Gweithdrefn Gwyno ar gael yn rhwydd i bawb
  • Gwrando ar bryderon a safbwyntiau ein rhanddeiliaid ac ymgynghori’n rheolaidd i sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu bodloni ac i wella’r gwasanaeth yn barhaus
  • Adolygu’r datganiad hwn yn rheolaidd o ystyried sylwadau ein rhanddeiliaid

 

Mabwysiadwyd Mai 2015