Gweithdrefn Gwyno

Mae Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) yn ymroddedig i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i’w aelodau a’i ddefnyddwyr. Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau a allai ein cynorthwyo i gynnal neu wella ein gwasanaeth.

Er gwaethaf ein hymdrechion gorau gallai fod achlysuron pan fydd aelodau a defnyddwyr yn dymuno cwyno am ryw agwedd ar y gwaith a wneir gan staff neu Ymddiriedolwyr GVS. Rydym yn awyddus i wybod os bydd pethau’n mynd o chwith er mwyn eu datrys cyn gynted â phosibl. Ein nod yw sicrhau ein bod yn ymdrin â chwynion yn gyflym ac yn gwrtais.

Mae’r weithdrefn a nodir isod yn esbonio’r hyn y dylech ei wneud a chyda phwy y dylech drafod os ydych yn anhapus â’r gwasanaethau rydym yn eu darparu.

Ar gyfer Cwynion am Staff

CAM 1

Cysylltwch â’r Prif Weithredwr trwy ffonio 01446 741706 i drafod y mater. Bydd cyfarfod yn cael ei drefnu ar adeg sy’n gyfleus i chi a chynhelir ymchwiliad i’r gŵyn. Bydd y Prif Weithredwr yn eich hysbysu am ganlyniad eich cwyn yn ysgrifenedig o fewn 5 diwrnod gwaith wedi’r cyfarfod hwnnw.

CAM 2

Os nad yw’r mater wedi ei ddatrys yn foddhaol yn eich barn chi dylid cyfeirio’r gŵyn yn ysgrifenedig at Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr GVS a fydd yn galw cyfarfod arbennig o’r Is-bwyllgor Adnoddau Dynol. Byddwch yn derbyn ateb ysgrifenedig gan y Dirprwy o fewn 10 diwrnod gwaith wedi’r cyfarfod yn esbonio’r camau rydym yn bwriadu eu cymryd.

CAM 3

Os nad ydych yn fodlon â phenderfyniad yr Is-bwyllgor, cysylltwch â Chadeirydd y Bwrdd o Ymddiriedolwyr o fewn 10 diwrnod gwaith wedi derbyn y penderfyniad. Bydd y Bwrdd o Ymddiriedolwyr, heb fod aelodau’r Is-bwyllgor Adnoddau Dynol yn bresennol, yn adolygu eich cwyn yn y cyfarfod nesaf sydd wedi ei drefnu ganddynt. Cewch fynd i’r cyfarfod i fynegi eich pryderon neu cewch eu nodi’n ysgrifenedig i’r Bwrdd trwy law’r Cadeirydd.

Byddwch yn derbyn ateb ysgrifenedig gan y Cadeirydd o fewn 10 diwrnod gwaith wedi’r cyfarfod yn eich hysbysu am benderfyniad y Bwrdd. Bydd penderfyniad y Bwrdd yn derfynol.

Os yw eich cwyn yn ymwneud â’r Prif Weithredwr yna dylid cyfeirio’r mater yn ysgrifenedig at Ddirprwy Gadeirydd y Bwrdd o Ymddiriedolwyr a fydd yn ymdrin ag ef trwy ddilyn y weithdrefn o Gam 2.

Cysylltiadau i roi’r weithdrefn ar waith

  • Prif Weithredwr (Cam 1)
  • Dirprwy Gadeirydd: Y Bwrdd o Ymddiriedolwyr (Cam 2)
  • Cadeirydd: Y Bwrdd o Ymddiriedolwyr (Cam 3)

 

Ar gyfer Cwynion am Ymddiriedolwyr

Cam 1

Cysylltwch â’r Prif Weithredwr trwy ffonio 01446 741706 i drafod y mater.

Cam 2

Bydd cyfarfod yn cael ei drefnu gyda Dirprwy Gadeirydd y Bwrdd o Ymddiriedolwyr (neu’r cadeirydd os yw’r gŵyn am y Dirprwy Gadeirydd) ar adeg sy’n gyfleus i chi a chynhelir ymchwiliad i’r gŵyn. Bydd y Dirprwy Gadeirydd/Cadeirydd yn eich hysbysu am ganlyniad eich cwyn yn ysgrifenedig o fewn 5 diwrnod gwaith wedi’r cyfarfod hwnnw.

Cam 3

Os nad ydych yn fodlon â phenderfyniad y Dirprwy Gadeirydd/Cadeirydd, cysylltwch â Chadeirydd y Bwrdd o Ymddiriedolwyr o fewn 10 diwrnod gwaith wedi derbyn y penderfyniad (os yw’r Cadeirydd eisoes yn ymwneud â’r broses bydd Ymddiriedolwr arall yn cael ei benodi i Gadeirio’r cyfarfod). Bydd y Cadeirydd neu’r Ymddiriedolwr sydd wedi’i benodi yn galw cyfarfod arbennig o’r Is-bwyllgor Adnoddau Dynol. Cewch fynd i’r cyfarfod i fynegi eich pryderon neu cewch eu nodi’n ysgrifenedig i’r Cadeirydd neu’r Ymddiriedolwr sydd wedi’i benodi.

Byddwch yn derbyn ateb ysgrifenedig gan y Cadeirydd neu’r Ymddiriedolwr sydd wedi’i benodi o fewn 10 diwrnod gwaith wedi’r cyfarfod yn eich hysbysu am y penderfyniad. Bydd penderfyniad yr Is-bwyllgor Adnoddau Dynol yn derfynol.

Cysylltiadau i roi’r weithdrefn ar waith

  • Prif Weithredwr (Cam 1)
  • Dirprwy Gadeirydd/Cadeirydd: Y Bwrdd o Ymddiriedolwyr (Cam 2)
  • Cadeirydd/Ymddiriedolwr Penodedig: Y Bwrdd o Ymddiriedolwyr (Cam 3)

 

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg

Canolfan Menter Cymunedol y Barri

Skomer Road

Y Barri

CF62 9DA              

Rhif ffôn: 01446 741706