Ynglŷn â Ni

Grymuso Pobl, Ysbrydoli Rhagoriaeth, Cryfhau Cymunedau

Mae Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) yn elusen annibynnol sydd ag aelodaeth lewyrchus o sefydliadau gwirfoddol a chymunedol sy’n weithredol ym Mro Morgannwg. Rydym yn cynorthwyo i wella ansawdd bywyd pobl a chymunedau trwy gefnogi gwirfoddolwyr, cyfleoedd gwirfoddoli a grwpiau gwirfoddol. 

Mae GVS yn darparu amryw o wasanaethau o ansawdd da i fodloni anghenion grwpiau gwirfoddol. Rydym yn siop un stop ar gyfer y sector gwirfoddol. Rydym yn hyrwyddo arfer da mewn sefydliadau gwirfoddol er mwyn iddynt ragori wrth gyflawni eu nodau a’u hamcanion.

Mae GVS yn grymuso grwpiau gwirfoddol, gan ddarparu llawer o ddulliau o ymgysylltu a gwasanaethau o ansawdd da i’w galluogi nhw i ragori wrth wasanaethu eu cymunedau. Ein swyddogaeth yw darparu gwybodaeth, cyngor a chanllawiau ar bob agwedd ar wirfoddoli i wirfoddolwyr a sefydliadau sy’n recriwtio.

Mae ein gwasanaethau arbenigol yn cynorthwyo i ddarparu platfform ar gyfer sector gwirfoddol llewyrchus a chadarn.

Tudalennau allweddol a allai fod o ddiddordeb i chi: