Gwirfoddoli â Chymorth

Cyflawni Lles drwy Wirfoddoli

Beth yw ‘Pave the Way’?

Prosiect newydd yw ‘Pave the Way’ a ariennir gan y Loteri Fawr i gefnogi pobl i wirfoddoli er mwyn cyflawni lles.

Gan weithredu ledled Caerdydd a Bro Morgannwg, caiff ei arwain gan Gweithredu dros Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro (cavamh) mewn partneriaeth â Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) a Gwasanaethau Cymunedol Gwirfoddoli (VCS Cymru). Mae hyn yn sicrhau y gellir cyflawni ein prosiect yn eich cymuned chi ac y caiff ei arwain gan y sefydliad sy’n deall eich ardal chi a’r cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael.

Pam ‘Lles drwy Wirfoddoli’?

Mae ymchwil yn dangos bod llawer o bobl yn wynebu rhwystrau i wirfoddoli oherwydd iechyd meddwl gwael. Gall hyn fod oherwydd:

 • Diffyg hyder a/neu hunan-barch
 • Teimlo’n unig neu’n orbryderus am fod mewn sefyllfaoedd grŵp/cymdeithasol
 • Diffyg cymhelliant
 • Diffyg gwybod ble i ddechrau

Mae ‘Pave the Way’ yn cydnabod hyn felly gallwn deilwra ein gwaith i ddiwallu unrhyw anghenion penodol sydd gan bobl wrth baratoi i wirfoddoli. Mae gennym hefyd ‘gyfeillion’ a all ddarparu’r cymorth ychwanegol personol hwnnw.

Mae ymchwil yn dangos bod gwirfoddoli yn gwneud i bobl deimlo’n iachach, yn hapusach, gan fod mewn gwell hwyliau, a rhoi ymdeimlad o bwrpas iddyn nhw yn eu bywydau a chynnig ffordd newydd ymlaen. Mae cymaint o fuddion yn dod yn sgil gwirfoddoli:

 • Mae’n dda ar gyfer lles corfforol a meddyliol
 • Mae’n helpu pobl i gwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau
 • Mae’n cael pobl allan o'r tŷ
 • Mae’n helpu pobl i fagu hyder i wneud pethau newydd
 • Mae’n rhoi trefn a strwythur i ddiwrnodau pobl
 • Mae’n helpu pobl i ddysgu sgiliau newydd a allai arwain at swydd
 • Mae’n rhoi cyfleoedd newydd i bobl gyflawni a chyfrannu at rywbeth y maen nhw’n ei fwynhau
 • Mae’n rhoi cyfleoedd i roi cynnig ar weithgareddau newydd ym maes celfyddydau, chwaraeon a gweithgareddau hamdden
 • Mae’n helpu pobl i gyflawni eu potensial a photensial eraill yn y gymuned ehangach

……Cael hwyl ar yr un pryd

Mae hyn i gyd yn wych ar gyfer lles corfforol a meddyliol unigolyn. Dyna pam yr ydym eisiau sicrhau bod pobl yn cael profiad da. Byddwn yn treulio amser gyda’r unigolyn ar y dechrau, er mwyn ei helpu i ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli a fydd yn ddiddorol ac yn fuddiol.

Nodau ‘Pave the Way’

 • Cyflwyno pobl i faes gwirfoddoli a rhoi’r cymorth sydd ei angen arnyn nhw i lwyddo a gwella eu lles corfforol a meddyliol
 • Darparu gwybodaeth a chymorth i Sefydliadau sy’n Derbyn Gwirfoddolwyr (gallent fod yn fusnesau, yn y sector gwirfoddol neu’r sector cyhoeddus) er mwyn iddyn nhw fod wedi eu paratoi’n well ac yn fwy parod i gefnogi anghenion lles gwirfoddolwyr. Byddwn hefyd yn darparu addysg a chymorth yn ymwneud â gwrth-stigma a gwrth-wahaniaethu
 • Recriwtio a hyfforddi cyfeillion gwirfoddoli ar gyfer y prosiect, i weithio gyda’r gwirfoddolwyr

Sut i ddod yn rhan o ‘Pave the Way’

Gallwch chi gysylltu â ni yn uniongyrchol i drafod cymhwysedd ar gyfer ‘Pave the Way’. Os ydych yn sefydliad neu’n grŵp gwirfoddol sy’n darparu cymorth i unigolion, gallwch gysylltu â ni i atgyfeirio, gyda chaniatâd yr unigolyn ymlaen llaw. Mae’r broses yn syml oherwydd ein bod yn dymuno i’r system fod mor rhwydd â phosibl i bobl fanteisio ar ‘Pave the Way’.

Camau nesaf

Os ydych yn byw ym Mro Morgannwg cysylltwch â’r Swyddog Gwirfoddoli ar gyfer y Fro:

Clare Humphreys yn GVS ar 01446 741706 neu drwy anfon e-bost at clare@gvs.wales

Os ydych yn byw yng Nghaerdydd cysylltwch â’n swyddog Gwirfoddoli ar gyfer Caerdydd:

Jo Harry yn VCS ar 029 2132 2627 neu drwy e-bost at Jo.H@vcscymru.org.uk

Ar gyfer busnesau neu sefydliadau sy’n dymuno bod yn rhan o’r rhaglen ‘Pave the Way’, neu eisiau cael gwybod rhagor am ein prosiect, cysylltwch ag:

Andrew Jones – Cydgysylltydd ‘Pave the Way’ ar 029 2022 2200 neu drwy anfon e-bost i andrew@cavamh.org.uk

‘Pave the Way’ ar y Cyfryngau Cymdeithasol

I gael diweddariadau rheolaidd neu i ymuno â’r drafodaeth:

Facebook: pavethewaywales

Twitter: @pavethewaywales