Prosiectau

Dyma restr o Brosiectau cyfredol a hen Brosiectau y mae GVS wedi’u cynnal.

Prosiectau Cyfredol

Connected Carers

A ydych chi’n rhywun sy’n gofalu am aelod o’r teulu sydd â chyflwr gydol oes/neu gyflwr sy’n cyfyngu ar fywyd? Os felly, efallai y gallwn ni eich helpu.

Mae Connected Carers yn brosiect a ariennir gan y Loteri Fawr ac yn darparu cyfleoedd i ofalwyr teulu:

  • Fanteisio ar gyfleoedd rhyngweithio cymdeithasol ar adeg ac mewn lleoliad sy’n fwyaf addas i’ch anghenion chi
  • Siarad â phobl sydd mewn sefyllfa debyg a allai gynnig cymorth a chefnogaeth, yn ogystal â datrysiadau ymarferol a pherthnasol i’ch problemau chi
  • Cael gafael ar hyfforddiant TG sylfaenol i helpu buddiolwyr i sicrhau eu hawliau statudol ar-lein

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Rhian Thomas
Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS)
Ffôn: 01446 741706     
E-bost: ConnectedCarers@gvs.wales

 

 

Pave the Way

Prosiect newydd yw ‘Pave the Way’ a ariennir gan y Loteri Fawr i gefnogi pobl i wirfoddoli er mwyn cyflawni lles. Gan weithredu ledled Caerdydd a Bro Morgannwg, caiff ei arwain gan Gweithredu dros Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro (cavamh) mewn partneriaeth â Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) a Gwasanaethau Cymunedol Gwirfoddoli (VCS Cymru). Mae hyn yn sicrhau y gellir cyflawni ein prosiect yn eich cymuned chi ac y caiff ei arwain gan y sefydliad sy’n deall eich ardal chi a’r cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael. Darllenwch ragor am Pave the Way

Cyd-Greu Newid Iach

Portffolio o ddeg o brosiectau’n gweithio ledled Caerdydd a Bro Morgannwg yw Cyd-Greu Newid Iach, a ariannir o dan Lleisiau Lleol gan y Loteri Fawr, i alluogi pobl i ddylanwadu ar benderfyniadau ynglŷn â gwasanaethau iechyd a lles a chyd-greu newid yn narpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd sy’n rheoli’r prosiect ar y cyd â Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg a bydd y prosiect yn gweithredu o 2013 tan 2017 i ddatblygu sgiliau pobl, eu galluogi i ddylanwadu ar benderfyniadau am y ddarpariaeth o wasanaethau iechyd a lles yn eu hardal.

Mae’r portffolio yn gydweithrediad cyffrous rhwng deg o bartneriaid, sy’n dod â’u sgiliau, profiad a’u cwmpas gwaith amrywiol at ei gilydd i ddatblygu a darparu llawer iawn o fforymau, digwyddiadau, sesiynau hyfforddi a gweithgareddau, gan wella llais y gymuned wrth lywio darpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

http://www.c3sc.org.uk/partnerships/community-voice-co-creating-healthy-change

Hen Brosiectau

Fforwm Ieuenctid y Fro (yn dal i weithredu ac yn cael cymorth ond ni chaiff ei reoli gennym)

Mae Fforwm Ieuenctid y Fro yn elusen gofrestredig sy’n gweithio gyda phobl ifanc sy’n byw, yn gweithio neu’n mynychu sefydliad addysgol ym Mro Morgannwg.

Mae’r Fforwm yn cynnwys cynrychiolwyr ifanc 11-25 oed o bob rhan o Fro Morgannwg sydd fel arfer wedi’u hethol neu eu henwebu o’u cyngor ysgol, clwb ieuenctid, grŵp eglwys, grŵp sgowtiaid neu unrhyw gyfleuster ieuenctid arall. Os yw eich sefydliad chi’n gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed neu os ydych yn berson ifanc sydd â diddordeb mewn bod yn gynrychiolydd ar Fforwm Ieuenctid y Fro, cysylltwch â’r Fforwm trwy e-bost: valeyouthforum@hotmail.co.uk neu ffoniwch: 07526 449720.

Prosiect Friendly AdvantAGE

Mae’r prosiect wedi cynnig amrywiaeth o wasanaethau cyfeillio i atal pobl rhag bod yn unig ac yn ynysig a gwella lles pobl hŷn yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Darperir y prosiect, a ariannir gan y Loteri Fawr am bedair blynedd trwy gonsortiwm o ddarparwyr gwasanaeth i gefnogi pobl hŷn.


Barry: A New Community

Roedd Barry: A New Community yn brosiect treftadaeth yn nodi pobl, teuluoedd a digwyddiadau a luniodd y Barri gyfoes o 1881 tan 1945. Yn ystod yr amser hwnnw roedd y Barri yn ganolfan economaidd a fu o gymorth i sbarduno twf Cymru. Daeth y prosiect i ben ddiwedd Mehefin 2015.


Dewch ar-lein y Fro

Roedd Dewch ar-lein y Fro yn brosiect cynhwysiant digidol, a ariannir gan raglen Cymunedau 2.0 Llywodraeth Cymru a’i ddarparu gan VCVS (GVS bellach), sydd â’r nod o wella ansawdd bywyd pobl ym Mro Morgannwg trwy eu helpu i fanteisio i’r eithaf ar y Rhyngrwyd a thechnoleg newydd. Daeth i ben yn llwyddiannus ym mis Mawrth 2015. I gael mwy o wybodaeth, ewch i’r wefan.